PRESS ACCREDITATION

NamePublicationEmailBadge
Alex AYouTubealex@eDrive.bizNo
Yvonne HeyerVolksstimme Lokalredaktion Oscherslebenyvonne.heyer@volksstimme.deNo
Jakob GeislerOpel Automobile GmbHjakobgeisler@gmx.deNo
Martin GeislerOpel Automobile GmbHmartin.geisler@purpledots.deNo

Copyright © by international 2021 ecoGP organisations.
All rights reserved.

Privacy Policy

Copyright © by international 2021 ecoGP organisations.
All rights reserved.

Privacy Policy